Rozwiąż spór przed Stałym Sądem Polubownym

 

Stały Sąd Polubowny

Stały Sąd Polubowny przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z siedzibą w Rzeszowie (SSP) powstał na podstawie umowy o jego zorganizowanie zawartej przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej oraz dwiema organizacjami pozarządowymi – Oddziałem Federacji Konsumentów w Rzeszowie reprezentującą interesy konsumentów oraz Cechem Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie.

Jakie sprawy możesz załatwić przed SSP?

Stały Sąd Polubowny rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami, a przedsiębiorcami Przykładem takiej umowy może być umowa sprzedaży np. obuwia, sprzętu komputerowego, ale też usług remontowo-budowlanych itp.).

Warunkiem rozpoznania sprawy przed Stałym Sądem Polubownym jest wyrażenie zgody przez obie strony sporu. Poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu ma charakter dobrowolny – sąd nie może wpłynąć na stronę by taką zgodę wyraziła.

Jakich spraw nie będziesz mógł rozpatrzyć przed SSP?

Z zakresu działania Stałych Sądów Polubownych są wyłączone sprawy dotyczące:

 • przedsiębiorców działających na terenach zamkniętych, podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości,
 • przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną lub ciepło, lub prowadzących hurtowy lub detaliczny handel energią elektryczną, paliwami gazowymi lub ciepłem, lub wykonujących działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub przesyłania i dystrybucji ciepła,
 • przedsiębiorców produkujących paliwa,
 • banków oraz prowadzonej przez nie działalności bankowej,
 • ubezpieczeń oraz działalności ubezpieczeniowej,
 • usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
 • usług pośrednictwa finansowego,
 • usług informatycznych,
 • usług naukowo-badawczych,
 • usług w zakresie edukacji, świadczonych przez podmioty publiczne,
 • usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
 • nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

Kto może złożyć wniosek

Wniosek może złożyć zarówno konsument, jak i przedsiębiorca. Istotnym jest by spór wynikł z umowy zawartej między konsumentem, a przedsiębiorcą.

Pamiętaj! Sąd nie może rozstrzygnąć sporu pomiędzy konsumentem a konsumentem, albo dwoma przedsiębiorcami.

Jak wygląda procedura złożenia wniosku

Wniosek o rozpoznanie sprawy przed SSP, który dostępny jest na stronie internetowej Inspektoratu, należy sporządzić w egzemplarzach odpowiadających ilości pozostałych stron sporu oraz, dodatkowo, w jednym egzemplarzu dla Sądu.

Uzupełnij i podpisz również Zapis na sąd polubowny.

PRZYKŁAD: W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem powinieneś przygotować trzy egzemplarze wniosku - jeden dla powoda, jeden dla pozwanego oraz jeden dla Stałego Sądu Polubownego)

W jakiej formie możesz złożyć wniosek

 • w postaci papierowej – osobiście w siedzibie inspektoratu lub za pomocą poczty tradycyjnej
 • elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP poprzez platformę ePUAP.

Co powinien zawierać wniosek?

Dla ułatwienia i właściwego sporządzenia wniosku zawierającego pełne dane potrzebne do rozpatrzenia sprawy proponujemy Państwu zapoznanie się z formularzem wniosku o rozpoznanie sprawy przed Stałym Sądem Polubownym umieszczonym na stronie internetowej Inspektoratu - link do wniosku

Prosimy pamiętać o dołączeniu do wniosku kopii wymienionych we wniosku dokumentów, np. paragonu, faktury, zdjęć, zgłoszenia reklamacyjnego, innych dowodów mających znaczenie w sprawie.

Reasumując, do Sądu przekazać powinieneś:

 1. Wniosek (kserokopie dla każdej ze stron sporu + 1 dla Sądu).
 2. Kserokopie dokument istotnych w sprawie.
 3. Podpisany Zapis na sąd polubowny (1 egz.).

Pamiętaj o prawidłowym określeniu stron!

Prawidłowe określenie stron

Prawidłowe określenie stron sporu jest wielce istotne – od niego zależy podjęcie dalszego bieg sprawy.

 • Jeżeli stroną pozwaną będzie konsument – we wniosku prosimy podać następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres konsumenta.

W przypadku braku danych adresowych można próbować je uzyskać z rejestru ewidencji ludności prowadzonego przez gminę zamieszkania tej osoby albo z rejestru PESEL 

 • Jeżeli stroną pozwaną będzie przedsiębiorca to:
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą prosimy o podanie:
  • imienia i nazwiska (ewentualnie też firmę przedsiębiorcy np. Firma Handlowa Borsuk Jan Nowak)
  • adresu głównego miejsca prowadzonej działalności lub adresu do doręczeń;
  • w przypadku spółek cywilnych – imiona i nazwiska wspólników oraz ich dane adresowe, a dodatkowo nazwę spółki cywilnej np. Jan Nowak, ul. Borsukowa 1, 35-959 Borsukowo i Anna Kowalska, ul. Kowali 2, 00-959 Kowalewo – wspólnicy spółki cywilnej FH BORKO.
  • W przypadku pozostałych przedsiębiorców - firmę (nazwę), wskazanie struktury organizacyjnej (spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółdzielnia, fundacja) oraz adres siedziby.

Dane przedsiębiorców można uzyskać szukając po:

 • Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • numerze w Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON),
 • numerze w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

w ogólnodostępnych i bezpłatnych rejestrach i ewidencjach tj. :

 1. CENTRALNEJ EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (osoby fizyczne, spółki cywilne)
 2. BAZIE INTERNETOWEJ REGON (wszystkie podmioty),
 3. Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Gdzie należy wnieść wniosek?

Wniosek wnosi się do sądu polubownego właściwego dla:

 • miejsca zamieszkania konsumenta albo siedziby przedsiębiorcy*

*Siedzibą przedsiębiorcy dla określenia właściwości miejscowej sądu jest:

 • miejsce wykonywania działalności gospodarczej np.: adres głównego miejsca wykonywania działalności, adres lokalizacji sklepu lub punktu usługowego - dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
 • siedziba jej organu zarządzającego lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności miejsce, w którym znajduje się jej oddział lub zakład - dla osoby prawnej (np.: spółki z o.o., spółki akcyjnej, stowarzyszenia, fundacji) lub dla jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (np.: spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej).

Pliki do pobrania:

 

Wstawił:Marcin Ożóg2024-06-06 13:33:49
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Katarzyna Pruc
2024-06-06 13:32:18 Utworzenie dokumentu
2021-11-09 14:49:24 Edycja dokumentu
2021-01-26 14:27:52 Edycja dokumentu
2021-01-26 14:27:08 Edycja dokumentu
2021-01-26 13:52:41 Edycja dokumentu
2021-01-21 22:54:52 Edycja dokumentu
2021-01-21 22:54:25 Edycja dokumentu
2021-01-21 22:53:23 Edycja dokumentu
2021-01-21 22:52:03 Edycja dokumentu
2021-01-21 22:46:27 Edycja dokumentu
2021-01-21 12:16:36 Edycja dokumentu
2021-01-20 15:02:44 Edycja dokumentu
2021-01-20 15:00:57 Edycja dokumentu
2021-01-20 14:23:24 Edycja dokumentu
2021-01-20 14:22:29 Edycja dokumentu
2021-01-20 14:20:17 Edycja dokumentu