Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności strony BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony podmiotowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 22 stycznia 2021 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22 stycznia 2021 r.
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, za wyjątkiem niektórych treści, których tyczą się ustawowe wyłączenia.

Wyłączenia ustawowe:
 • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. – są one wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 22 stycznia 2021 r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 14 listopada 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Małgorzata Jaremko - Koordynator do spraw dostępności

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Twoją sprawę załatwimy jak najszybciej, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli jednak nie będziemy mogli dotrzymać terminu, poinformujemy Cię kiedy realizacja Twojego żądania będzie możliwa. Termin załatwienia nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy mogli zapewnić dostępności, możemy zaproponować Ci alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 5, 35-959 Rzeszów, I piętro

Siedziba urzędu znajduje się na pierwszym piętrze budynku dzielonego z Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie.

Dla osób na wózkach lub mających problemy z poruszaniem się podmiot przygotował na parterze, w budynku miejsce obsługi interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, objęte strefami parkowania. Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduję się w odległości ok. 40 m od wejścia do budynku.

Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich, windy albo innych udogodnień umożliwiającej wjechanie na drugie piętro. Budynek objęty jest nadzorem właściwego konserwatora zabytków.

W budynku nie ma oznaczeń oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na pierwszym piętrze znajduje się plan tyflograficzny z układem pomieszczeń inspektoratu Inspekcji Handlowej. Plan ten wyposażony jest w nadajnik (beacon). Sygnalizuje on swoją obecność urządzeniom mobilnym z zainstalowaną aplikacją YourWay.

Aby skorzystać z systemu potrzebny jest smartfon lub inne urządzenie mobilne wyposażone w aplikację YourWay. Aplikację tę można bezpłatnie pobrać ze sklepu Android lub iOS.

Wszystkie pomieszczenia znajdujące się na piętrze budynku posiadają oznaczenia w alfabecie brajla.

 

Dojazd do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 5

W odległości ok. 250 metrów od wejścia głównego do Urzędu znajdują się przystanki RTM – Plac Wolności 01, Targowa 01 i Targowa Cmentarz 02.

 

Delegatura w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, Budynek C, I piętro, pokoje od 109-113, (budynek Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie)

Wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Budynek wyposażony jest w  2 windy do VI piętra. Windy posiadają możliwość przewozu wózków inwalidzkich. Wyposażone są w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy oraz oznaczenia pismem Braille’a.

Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych – korytarze na piętrach  znajdują się na jednym poziomie windy.

Informacja o najważniejszych punktach w budynku (np. lokalizacji komórek organizacyjnych) zapewniona jest w sposób wizualny.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie Delegatura w Krośnie,  ul. Bieszczadzka 1

W odległości ok. 150 metrów od wejścia głównego do Urzędu znajduje się przystanek MKS
Starostwo Powiatowe 01 oraz Starostwo Powiatowe 02.

 

Delegatura w Przemyślu, ul. Wodna 13 , 37-700 Przemyśl, parter, pokój 4, 10, 11 (budynek Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu)

Delegatura  w Przemyślu ma swoją siedzibę na parterze budynku zlokalizowanego przy ul. Wodnej 13.

Do budynku prowadzą cztery wejścia – pierwsze - główne, z ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych, które znajduje się od strony ul. Wodnej oraz kolejne - z parkingu znajdującego się bezpośrednio przed budynkiem (z wjazdem od ulicy Wodnej), oraz dwa wejścia od strony ulicy Jagiellońskiej.

Do wejścia głównego od strony ul. Wodnej przechodzi się przez bramkę znajdującą się obok bramy wjazdowej na parking

Po ich przekroczeniu wchodzi się na przestronny korytarz umożliwiający poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. Przestrzeń ta jest wolna od barier poziomych i pionowych – korytarz znajduje się na jednym poziomie z pomieszczeniami delegatury.

Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.

Na parterze budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się winda posiadająca możliwość przewozu wózków inwalidzkich, wyposażona w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy.

Informacja o najważniejszych punktach w budynku zapewniona jest w sposób wizualny – w postaci tablicy informacyjnej i poszczególnych tabliczek informacyjnych.

Obok budynku znajduje się parking samochodowy dla pracowników, jednakże z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej.

Ponadto w niedalekim sąsiedztwie budynku znajduje się płatny parking należący do miejskiej strefy parkowania.

Dojazd do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu,  ul. Wodna 13

W odległości ok. 140 metrów od wejścia głównego do Urzędu znajduje się przystanek MZK Jagiellońska - Plac Rybi

 

Delegatura w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a, piętro IX pokoje od 901 do 906 (budynek Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu)

Do budynku prowadzą 2 wejścia.

Pierwsze główne od wejście – od strony Komendy Miejskiej Policji i budynku biurowego, w którym znajduje się redakcja gazety Tygodnik Nadwiślański.

Drugie wejście – wejście dla osób niepełnosprawnych - z parkingu znajdującym się za budynkiem Starostwa (przeciwległe do drugiego wejścia do budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego), przy którym zlokalizowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich oraz zamontowany jest system powiadamiania portiera (dzwonek i kamera). Drzwi te otwiera portier po sygnalizacji dzwonkiem i sprawdzeniu obecności na monitorze. Przy wejściu tym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Drugie wejście – wejście dla osób niepełnosprawnych - z parkingu znajdującym się za budynkiem Starostwa (przeciwległe do drugiego wejścia do budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego), przy którym zlokalizowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich oraz zamontowany jest system powiadamiania portiera (dzwonek i kamera). Drzwi te otwiera portier po sygnalizacji dzwonkiem i sprawdzeniu obecności na monitorze. Przy wejściu tym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przestrzeń komunikacyjna budynku Delegatury w Tarnobrzegu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego jest wolna od barier poziomych i pionowych – korytarze na piętrach od -1 do 10 znajdują się na jednym poziomie, natomiast przejście pomiędzy piętrami budynku zapewniają schody oraz windy z których jedna dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych (winda posiada możliwość przewozu wózków inwalidzkich, wyposażona jest w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy, oraz panel sterowania posiadający oznaczenia również w języku Braille’a).

Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.

W piwnicy budynku, do której można się dostać windą z każdego piętra, znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informacja o najważniejszych punktach w budynku (np. lokalizacji komórek organizacyjnych, punktów informacyjnych i toalet) zapewniona jest w sposób wizualny – w postaci tablicy informacyjnej nad windami (poziom 0).

Parking przy budynku Urzędu przeznaczony jest dla pracowników instytucji mających siedzibę w tym budynku, niemniej jednak od strony południowej, znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży przeznaczone dla klientów Urzędu. Zamontowany jest również dzwonek i kamera umożliwiając otwarcie bram przez portiera po sygnalizacji dzwonkiem i sprawdzeniu obecności na monitorze. Przed budynkiem znajduje się kilka bezpłatnych miejsc parkingowych należących do miasta oraz kilkanaście ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, to jest ulicy 1 Maja, ulicy Moniuszki, ulicy Waryńskiego i ulicy Sokoła.

Dojazd do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a

W odległości ok. 200 metrów od głównego wejścia do Urzędu znajdują się przystanki MPK Tarnobrzeg przy ul. Stanisława Moniuszki

Informacje dodatkowe

Strona jest dostosowana do WCAG 2.1, a treść strony jest aktualizowana.

 

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Istnieją przełączniki:

 • rozmiaru tekstu,
 • kontrastu,
 • odstępu między znakami,
 • odstępu między akapitami,
 • zmiany wysokości wiersza.

 

Inne informacje i oświadczenia

Staramy zapewnić dostępność treści oraz strony BIP Inspektoratu. Wiemy jednak, że zapewnienie dostępności prezentowanych dokumentów i serwisu to proces. Jeżeli zauważysz błędy, miałabyś lub miałbyś uwagi do strony BIP naszego Inspektoratu prosimy o kontakt pod adresem: sekretariat@wiih.rzeszow.pl

Wstawił:2023-06-14 11:45:53
Zatwierdził:Damian Guska
Sporządził:Marcin Ożóg
2023-06-14 11:26:52 Utworzenie dokumentu
2021-11-08 08:44:25 Edycja dokumentu
2021-11-05 15:40:52 Edycja dokumentu
2021-01-21 15:07:06 Edycja dokumentu
2021-01-21 15:05:16 Edycja dokumentu
2021-01-21 15:05:03 Edycja dokumentu
2021-01-20 15:11:50 Edycja dokumentu
2021-01-20 14:37:24 Edycja dokumentu
2021-01-20 13:20:42 Edycja dokumentu
2021-01-20 13:18:50 Edycja dokumentu
2021-01-19 14:59:37 Edycja dokumentu
2021-01-18 23:34:21 Edycja dokumentu
2021-01-18 23:31:13 Edycja dokumentu
2021-01-18 23:30:50 Edycja dokumentu
2021-01-18 23:30:02 Edycja dokumentu
2021-01-13 12:16:27 Edycja dokumentu
2021-01-13 12:06:04 Edycja dokumentu
2021-01-13 12:05:21 Edycja dokumentu
2021-01-13 12:04:23 Edycja dokumentu
2021-01-13 12:03:22 Edycja dokumentu
2021-01-13 12:03:03 Edycja dokumentu
2021-01-12 15:18:17 Edycja dokumentu
2021-01-12 14:33:42 Edycja dokumentu
2021-01-12 14:32:48 Edycja dokumentu
2021-01-12 14:31:36 Edycja dokumentu
2021-01-12 14:23:30 Edycja dokumentu
2021-01-12 14:19:29 Edycja dokumentu
2021-01-12 14:18:30 Edycja dokumentu
2021-01-08 11:37:22 Edycja dokumentu
2021-01-08 11:36:00 Edycja dokumentu
2021-01-08 11:31:02 Edycja dokumentu
2021-01-07 15:13:17 Edycja dokumentu
2021-01-07 15:12:32 Edycja dokumentu
2021-01-07 14:23:23 Edycja dokumentu
2021-01-07 14:23:08 Edycja dokumentu
2021-01-07 14:22:07 Edycja dokumentu
2021-01-07 14:20:27 Edycja dokumentu
2021-01-07 14:17:05 Edycja dokumentu
2021-01-07 14:05:17 Edycja dokumentu
2021-01-07 14:03:49 Edycja dokumentu
2021-01-07 13:59:04 Edycja dokumentu
2020-12-22 22:39:41 Edycja dokumentu
2020-10-08 15:12:42 Edycja dokumentu