Właściwość rzeczowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

 

Inspekcji Handlowa jest wyspecjalizowanym organem. Chronimy interesy i prawa konsumentów oraz interesy gospodarcze państwa. Inspekcja Handlowa ma szeroki zakres kompetencji.

 

 Inspekcja Handlowa wykonuje zadania w czterech podstawowych dziedzinach.
 1. Pierwszym z nich jest kontrola produktów w zakresie:
  1. spełniania przez wyroby zasadniczych lub innych wymagań,
  2. spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa.
 2. Drugim jest kontrola paliw w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw;

 3. Trzecim zaś jest kontrola produktów i usług oraz działania przedsiębiorców, w tym:
  1. kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, w tym w zakresie oznakowania i zafałszowań,
  2. kontrola usług,
  3. kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu odrębnych przepisów w zakresie produkcji, handlu i usług,
  4. kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów określonych ustaw.

 4. Ostatnim, czwartym jest ochrona interesów i praw konsumentów poprzez:
  1. podejmowanie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą,
  2. organizowanie i prowadzenie stałych sądów polubownych,
  3. prowadzenie poradnictwa konsumenckiego.

Szczegółowa właściwość rzeczowa Inspekcji Handlowej określa ustawa o Inspekcji Handlowej. I tak, zgodnie z art. 3.1 ustawy o Inspekcji Handlowej do jej kompetencji należy:

1) kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług;

1a) kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone dla konsumentów zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych organów;

1aa) kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone dla konsumentów wymagań lub kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 1854), z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych organów;

1b) kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222) w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa;

1c) kontrola substancji chemicznych, ich mieszanin, wyrobów i detergentów przeznaczonych dla konsumentów, w zakresie określonym w przepisach o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;

1d) kontrola produktów wykorzystujących energię wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, o których mowa w aktach delegowanych określonych w wykazie ogłaszanym na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 378) z wyłączeniem produktów wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 64);

1e) kontrola pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów w zakresie uzyskania przez producenta potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych, o których mowa w art. 70c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.);

2) kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2, w tym w zakresie oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług;

2a) kontrola przestrzegania przez dystrybutorów przepisów art. 37 i art. 39 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622 oraz z 2023 r. poz. 1852);

2b) kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113 oraz z 2023 r. poz. 1852);

2c) kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców, których działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych, przepisów art. 6 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 649);

2d) przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54);

2da) przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

2e) kontrola znakowania wprowadzonych do obrotu produktów GMO w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2022 r. poz. 546), przeznaczonych dla konsumentów, z uwzględnieniem ust. 2, w tym pobieranie próbek i badanie próbek tych produktów w celu identyfikacji w tych produktach organizmów genetycznie zmodyfikowanych;

2g) kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (Dz. Urz. UE L 39 z 09.02.2013, str. 1);

2h) kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego przepisów art. 40a, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 i 1852);

2ha) kontrola przestrzegania przepisów art. 3b ust. 1-3 z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 oraz z 2023 r. poz. 877) przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego, jednostki gastronomiczne lub pakujących i oferujących napoje lub żywność za pomocą urządzenia vendingowego;

2i) kontrola przestrzegania przez dystrybutorów przepisów o produktach kosmetycznych;

2j) kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (Dz. U. poz. 1285);

3) prowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;

4) organizowanie i prowadzenie stałych sądów polubownych;

5) prowadzenie poradnictwa konsumenckiego;

6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.

Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 2e, nie obejmują kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych określonych w przepisach odrębnych.

Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Inspekcja wykonuje w zakresie niezastrzeżonym odrębnymi przepisami dla innych organów.

 

Przepisów ustawy o Inspekcji Handlowej nie stosuje się do:

1) przedsiębiorców działających na terenach zamkniętych, podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości;

2) przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną lub ciepło, lub prowadzących hurtowy lub detaliczny handel energią elektryczną, paliwami gazowymi lub ciepłem, lub wykonujących działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub przesyłania i dystrybucji ciepła;

3) przedsiębiorców produkujących paliwa;

4) banków oraz prowadzonej przez nie działalności bankowej;

5) ubezpieczeń oraz działalności ubezpieczeniowej;

6) usług pocztowych i telekomunikacyjnych;

7) usług pośrednictwa finansowego;

8) usług informatycznych;

9) usług naukowo-badawczych;

10) usług w zakresie edukacji świadczonych przez podmioty publiczne;

11) usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej;

12) nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

 

Wstawił:Marcin Ożóg2024-05-02 09:54:05
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Marcin Ożóg
2023-09-21 08:30:55 Utworzenie dokumentu
2021-01-21 15:11:44 Edycja dokumentu
2021-01-20 13:42:53 Edycja dokumentu
2021-01-20 11:17:40 Edycja dokumentu
2021-01-20 11:16:41 Edycja dokumentu
2021-01-20 11:12:11 Edycja dokumentu
2021-01-20 11:11:51 Edycja dokumentu
2021-01-20 11:10:53 Edycja dokumentu
2021-01-20 11:06:40 Edycja dokumentu
2021-01-20 11:04:49 Edycja dokumentu
2021-01-18 21:43:24 Edycja dokumentu
2021-01-18 21:43:13 Edycja dokumentu
2021-01-18 21:42:38 Edycja dokumentu
2021-01-18 21:41:29 Edycja dokumentu
2021-01-18 21:40:21 Edycja dokumentu
2021-01-18 21:35:25 Edycja dokumentu
2021-01-18 21:34:27 Edycja dokumentu
2021-01-18 21:34:06 Edycja dokumentu
2021-01-18 21:31:51 Edycja dokumentu