Złóż wniosek lub skargę

 

Masz pomysł na ulepszenie działania naszego urzędu? Swoją propozycję możesz złożyć w formie wniosku. Natrafiasz w kontakcie z WIIH w Rzeszowie, np. podczas załatwiania spraw na trudności? Możesz złożyć skargę.

Sprawdź, jak to zrobić.

Czego może dotyczyć wniosek lub skarga?

 • Wniosek może zawierać na przykład propozycje:
  • ulepszenia organizacji Inspektoratu i jego delegatur,
  • wzmocnienia praworządności,
  • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
  • ochrony własności,
  • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

 • Skarga może dotyczyć między innymi:
  • zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez pracowników WIIH w Rzeszowie
  • naruszenia praworządności lub interesów skarżących,
  • przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw.

O tym, czy twoje pismo jest wnioskiem czy skargą decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna (np. tytuł).

Jakie informacje musisz zawrzeć we wniosku lub skardze?

Wskaż:

 • imię i nazwisko (nazwę),
 • adres,
 • wyraźną informację co do tego, czego dotyczy wniosek lub skarga. Najlepiej będzie, jeśli zawrzesz ją w tytule lub w pierwszym zdaniu swojego wniosku lub skargi,
 • jak najwięcej szczegółów sprawy, której dotyczy wniosek lub skarga. Jeżeli przedmiot wniosku lub skargi, nie jest związany z zadaniami WIIH w Rzeszowie, przekażemy go do organu właściwego do jego rozpatrzenia.

Jeśli składając wniosek lub skargę nie podasz imienia i nazwiska oraz adresu możemy pozostawić je bez rozpatrzenia.

Jak złożyć wniosek lub skargę?

Wniosek lub skargę możesz:

 • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP,
 • pisemnie, na adres Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5,
 • bądź ustnie do protokołu bezpośrednio w siedzibie WIIH Rzeszów oraz jego delegaturach w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu, w godzinach urzędowania:
  • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki - od godziny 7.15 do 15.15, oraz
  • we wtorki - w godzinach od 8.00 do 16.00.

Swój wniosek i skargę możesz zgłosić bezpośrednio Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej lub jego Zastępcy w każdy wtorek w godzinach od 15:00 do 16:00.

Szanujemy Twój czas – w celu umówienia się na dyżur prosimy o kontakt z sekretariatem WIIH w Rzeszowie

Wniosku ani skargi nie można złożyć telefonicznie. Złożenie wniosku lub skargi nie podlega opłacie skarbowej. 

Co nastąpi po złożeniu wniosku lub skargi

Twój wniosek lub skargę rozpatrzymy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku lub skargi w ww. terminie zawiadomimy Cię:

 • w przypadku wniosku – o tym, co zrobiliśmy w celu rozpatrzenia wniosku i wskażemy przewidywany termin jego załatwienia, 
 • w przypadku skargi – o przyczynach zwłoki, wskażemy nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczymy o prawie do wniesienia ponaglenia.

Poinformujemy cię o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.

W przypadku, gdy z treści skargi lub wniosku nie będzie można ustalić ich przedmiotu, wezwiemy Cię do złożenia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, uzupełnienia lub wyjaśnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Odpowiedzi na skargę lub wniosek udzielane są:

 • na wskazany adres pocztowy do korespondencji (art. 39 Kpa) za potwierdzeniem odbioru;
 • drogą elektroniczną (art. 91 § 1 Kpa) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 344), jeżeli wnioskodawca spełni jeden z następujących warunków:
  • złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej,
  • wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny,
  • wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

W przypadku, gdy skarga dotyczy Wojewódzkiego Inspektora, w zależności od tematu tej skargi, przekażemy ją jak najszybciej do Wojewody Podkarpackiego albo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. O fakcie przekazania Twojej skargi od razu Cię poinformujemy.

W jakim czasie sprawa zostanie załatwiona?

Sprawę powinniśmy załatwić w ciągu jednego miesiąca. Niemniej, może się zdarzyć, w przypadkach bardziej skomplikowanych, że sprawę załatwimy w ciągu dwóch miesięcy. Za każdym przypadku o zmianie terminu i jego powodach będziemy Cię informować.

Czy mogę się odwołać?

W przypadku, gdy sposób załatwienia wniosku nie będzie dla Ciebie zadowalający albo w przypadku, gdy nie rozpatrzymy wniosku w terminie miesiąca lub w terminie wskazanym w zawiadomieniu przysługuje Ci prawo wniesienia do nas skargi w trybie postępowania skargowego z art. 227 - 240 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeśli nie rozpatrzymy skargi w terminie miesiąca lub w terminie wskazanym w zawiadomieniu możesz wnieść ponaglenie. Ponaglenie musisz uzasadnić. Skieruj je do nas, rozpatrzymy je w ciągu siedmiu dni od dnia jego otrzymania.

 

Ponowienie skargi

W przypadku, gdy Twoja skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność została wykazana w odpowiedzi na skargę, a ponowisz skargę i nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko, co odnotujemy w aktach sprawy bez zawiadomienia Ciebie o tym. 

Pliki do pobrania:

 

Podstawa prawna

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5, poz. 46)

Zarządzenie nr 17/2016 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przyjmowania skarg i wniosków na organ oraz pracowników WIIH w Rzeszowie oraz zasad składania i przyjmowania rozpatrywania petycji w WIIH w Rzeszowie

Wstawił:Marcin Ożóg2024-05-02 10:31:59
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Marcin Ożóg
2024-05-02 10:30:45 Utworzenie dokumentu
2024-05-02 10:30:18 Edycja dokumentu
2022-06-22 07:31:22 Edycja dokumentu
2022-06-21 15:53:05 Edycja dokumentu
2021-02-17 08:17:33 Edycja dokumentu
2021-02-09 15:53:51 Edycja dokumentu
2021-02-09 15:53:24 Edycja dokumentu
2021-02-09 15:53:00 Edycja dokumentu
2021-02-09 15:52:18 Edycja dokumentu
2021-02-04 13:48:33 Edycja dokumentu
2021-02-04 13:41:38 Edycja dokumentu
2021-02-04 13:40:25 Edycja dokumentu
2021-02-04 13:40:12 Edycja dokumentu
2021-02-04 13:38:45 Edycja dokumentu
2021-02-04 13:38:03 Edycja dokumentu
2021-02-04 13:36:47 Edycja dokumentu