Wybierz arbitra

 

Stały Sąd Polubowny rozpatrując sprawę orzeka w składzie trzyosobowym.

W jego posiedzeniach bierze udział:

 • przewodniczący oraz
 • dwóch stałych arbitrów.

Będąc stroną sporu, przysługuje Ci prawo wybrania jednego z arbitrów z poniższej listy.  Jeżeli jesteś wnioskodawcą, zrobisz to bardzo prosto składając oświadczenie w przesyłanym do nas wniosku. Jeżeli jesteś zaś strona pozwaną poinformujemy Cię o tej możliwości w przesłanej do Ciebie korespondencji.

Jeżeli Ty albo druga strona nie dokona wyboru, arbitrzy są powoływani przez Przewodniczącego Stałego Sądu Polubownego.

 

LISTA STAŁYCH ARBITRÓW STAŁEGO SĄDU POLUBOWNEGO W Rzeszowie przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej

Lp.

Imię i nazwisko

Podmiot wyznaczający

Sposób wyznaczenia

Możliwość powołania przez:

1.  

Ewa Wróblewska

Oddział Federacji Konsumentów w Rzeszowie

Oświadczenie FK o wyznaczeniu kandydata

Konsumenta

2.  

Marcin Ożóg

Oddział Federacji Konsumentów w Rzeszowie

Wniosek FK1

Konsumenta

3.  

Marcin Cioch

Cech Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie

Wniosek CRW2

Przedsiębiorcę

4.    

Konrad Kułaczkowski

Cech Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie

Wniosek CRW

Przedsiębiorcę

5.

Tomasz Pięta

Cech Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie

Wniosek CRW

Przedsiębiorcę

6.

Konrad Prokop

Cech Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie

Wniosek CRW

Przedsiębiorcę

7.

Marek Zapaśnik

Cech Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie

Wniosek CRW

Przedsiębiorcę

1FK - Oddział Federacji Konsumentów w Rzeszowie

2CRW - Cech Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie

 

Arbitrzy Stałego Sądu Polubownego przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, znajdując się na liście stałych arbitrów, spełniają warunki niezbędne wymagane ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823):

 • posiadają wiedzę i doświadczenie, jak również ogólną znajomość prawa;
 • są bezstronni i niezależni:
  • są powoływani na czteroletnie kadencje przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  • nie mogą przyjmować instrukcji, wskazówek oraz zaleceń od stron sporu lub ich przedstawicieli,
  • ich wynagrodzenie nie jest uzależnione od wyniku danego postępowania,
  • mogą zostać pozbawione pełnienia funkcji przed upływem kadencji wyłącznie na podstawie obiektywnych przesłanek,
  • mają obowiązek niezwłocznego ujawnienia sądowi okoliczności, które mogą wpływać na ich niezależność lub bezstronność lub powodować konflikt interesów z jedną ze stron sporu;
  • są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie tego postępowania.

Pliki do pobrania

 • wniosek, zapis
 • przykładowo wypełniony wniosek
Wstawił:Marcin Ożóg2021-02-05 10:41:40
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Katarzyna Pruc
2021-02-05 10:34:01 Utworzenie dokumentu
2021-01-21 22:43:35 Edycja dokumentu
2021-01-21 22:36:44 Edycja dokumentu
2021-01-21 22:36:08 Edycja dokumentu