Wzajemne uznawanie towarów

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008

 

Ułatwia przepływ towarów na rynku europejskim

Unia Europejska od początku wyznaje zasadę swobodnego przepływu towarów i usług. Powyższy akt prawny wprowadza zasadę wzajemnego uznawania towarów oraz usuwa nieuzasadnione bariery w handlu. Dla przedsiębiorców oznacza to łatwiejsze wprowadzanie towarów na rynek unijny. Dzięki temu wzmacnia się jedna z czterech podstawowych swobód unijnych, co usprawnia funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE.

Znosi ograniczenia ilościowe towarów

Rozporządzenie ma zastosowanie do:

 • wszelkiego rodzaju towarów, w tym produktów rolnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 akapit drugi TFUE;
 • decyzji administracyjnych, które właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia wydał lub zamierza wydać w odniesieniu do wszelkich takich towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim.

 

Dzięki wzajemnemu uznawaniu towarów zakazano stosowania między państwami członkowskimi:

 • ograniczeń ilościowych w przywozie towarów oraz wszelkich środków o skutku równoważnym,
 • ograniczeń ilościowych w wywozie oraz wszelkich środków o skutku równoważnym.

Wyjątek! Państwo członkowskie może ograniczyć wprowadzanie do obrotu towarów w przypadku, gdy jest to uzasadnione następującymi względami:

 • moralności publicznej,
 • porządku publicznego,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • ochrony zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt lub ochrony roślin,
 • ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej,
 • ochrony własności przemysłowej i handlowej.

Do pomocy utworzono punkty kontaktowe ds. produktów

Państwa członkowskie wyznaczają i utrzymują na swoim terytorium punkty kontaktowe ds. produktów (PCP) oraz zapewniają, aby ich punkty kontaktowe ds. produktów miały wystarczające uprawnienia i dostęp do odpowiednich zasobów potrzebnych do właściwego wykonywania swoich zadań.

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY
Ministerstwo Rozwoju
Departament Spraw Europejskich
Punkt Kontaktowy ds. Produktów
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa (00-507 Warsaw)
e-mail: pcp@mr.gov.pl

Żródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/punkt-kontaktowy-do-spraw-produktow

 

Punkt Kontaktowy ds. Produktów (PCP) działa w Polsce od 2009 roku.  Jego zadaniem jest udzielanie informacji na wniosek podmiotu gospodarczego lub właściwego organu innego państwa członkowskiego. Informacje mogą dotyczyć:

 • polskich przepisów technicznych jakie obowiązują dla różnych kategorii towarów,
 • obowiązku uzyskania zezwolenia jeszcze przed wprowadzeniem na polski rynek określonych kategorii towarów,
 • danych kontaktowych właściwych organów na terytorium Polski, odpowiedzialnych za ocenę i /lub kontrolę różnych grup towarów,
 • środków zaskarżenia i procedur odwoławczych w przypadku pojawienia się sporu między właściwymi organami a podmiotem gospodarczym związanego z oceną lub kontrolą danego towaru,
 • wskazania danych kontaktowych Punktów Kontaktowych ds. Produktów działających w innych państwach członkowskich.

 

Poniżej znajdziesz listę organów odpowiedzialnych za ocenę zgodności / kontrolę wyrobów w Polsce:

Organy odpowiedzialne za procedurę oceny (kontroli) towarów w Polsce (67 KB)

 

Informacje udzialane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

 

Sposób udzielania informacji:

 • drogą elektroniczną (e-mail)

Formularz z zapytaniem należy przesłać na adres e-mail:

Termin na udzielenie odpowiedzi:

 • 15 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zapytania dotyczącego wzajemnego uznawania towarów

 

Organ nie pobiera opłat za dostarczane informacje.

Zapytania można składać w języku polskim i angielskim.

 

Formularz zapytania:

Formularz zapytania do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie.doc (46 KB)

 

Przepisy prawa krajowego dotyczące zakresu kompetencji Inspekcji Handlowej:

 • paliwa ciekłe

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20061691200/U/D20061200Lj.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001680/O/D20151680.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000727/O/D20200727.pdf

 • biopaliwa ciekłe

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001094/O/D20161094.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070240149/O/D20070149.pdf

 • gaz skroplony (LPG)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000540/O/D20160540.pdf

 • sprężony gaz ziemny (CNG)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001094/O/D20161094.pdf

 • paliwa stałe

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001890/O/D20181890.pdf

 • kotły na paliwo stałe

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001690/O/D20171690.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000363/O/D20190363.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002549/O/D20192549.pdf

 

Wstawił:Marcin Ożóg2021-01-21 12:23:21
Zatwierdził:
Sporządził:
2021-01-18 23:13:07 Utworzenie dokumentu
2021-01-18 23:12:21 Edycja dokumentu
2021-01-18 23:11:34 Edycja dokumentu
2021-01-18 23:08:30 Edycja dokumentu
2021-01-18 23:07:58 Edycja dokumentu
2021-01-18 23:07:20 Edycja dokumentu
2021-01-18 23:02:22 Edycja dokumentu
2021-01-18 23:01:25 Edycja dokumentu
2021-01-18 23:00:45 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:02:32 Edycja dokumentu
2021-01-12 10:59:58 Edycja dokumentu
2021-01-12 10:58:56 Edycja dokumentu
2021-01-12 10:58:29 Edycja dokumentu
2021-01-12 10:57:36 Edycja dokumentu
2021-01-05 15:37:40 Edycja dokumentu